SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 
SYNNECTA
ซินเนคต้า – Company & Objectives

SYNNECTAGmbHก่อตั้งขึ้นในปี1998โดยกลุ่มที่ปรึกษาที่มี ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ตลอดจนความชำนาญในการปรึกษากระบวนการที่มีลักษณะ ซับซ้อนอย่างสถานะการที่องค์กรธุริจประสบอยู่ในปัจจุบัน เราเป็นกลุ่มที่ปรึกษาประมาณ70 คน ประกอบด้วยที่ปรึกษา และผู้ฝึกอบรมในแขนงต่างๆ

ทั้งนี้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้สำเร็จสมบูรณ์แบบบูรณาการเราจำต้องนำเอา องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆจากเครือข่ายสมาชิกที่เรามีอยู่ซึ่งจำต้องใช้ทักษะ ที่ต่างกันออกไปร่วมกันทำงานและหาแนวทางที่มีรูปแบบเฉพาะเหมาะสมกับแต่ละองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างกันไป

การบริหารการเปลี่ยนแปลงแบบแผนขององค์กรใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมนั้น ให้บรรลุเป้าหมาย  และเกิดผลนั้น เราต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างส่วนบุคคล,กลุ่มต่างๆและ องค์กร ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องมีความเข้าใจถึงวิธีการตลอดจนกระบวนการต่างๆซึ่ง มีส่วนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้ ๆ

  • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร
  • กระบวนการสื่อสารและการเตรียมความพร้อมให้บุคคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง
  • การระดมความเป็นเลิศในกระบวนการ
  • การวินิจฉัยกระบวนการในการบริหารจัดการ

จากประสบการในการทำงานร่วมกับองค์กรที่มีความแตกต่างทั้งทางวัฒนธรรมและมีความ  ความหลากหลายในองค์กรหลายต่อหลายที่ทำให้เรามีทักษะพิเศษและสามารถนำวิธีการต่างๆ มาปรับใช้และสร้างแนวทางในการจัดการและวางแผนบริหารองค์กรได้อย่างมีคุณภาพ

หลักสำคัญในการพัฒนาองค์กรที่ให้ประสบผลสำเร็จ จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องสรรหา บุคคลากรมีทักษะความสามารถ การกำหนดแนวทางให้บุคคลากรและองค์กรสามารถทำงาน ร่วมกันได้อย่างมีระบบและมีคุณภาพ ตลอดจนมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันอย่างต่อเนื่องทั่วถึง ทั้งองค์กรนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่ง 

SYNNECTA ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในองค์กร ให้ทำงานร่วมกันได และเนื่องจากแต่ละองค์กรมีความต่างกันเราจึงต้องออกแบบกระบวนการ เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแต่ละองค์กรการวางแผน   ที่ประสบความสำเร็จนั้นเกิดจากผลของการระดมความคิดร่วมกันระหว่างเราและองค์กร

ก่อนส่งมอบหน้าที่ให้กับองค์กรที่เราเป็นที่ปรึกษานั้น เราต้องเรามั่นใจได้ว่าลูกค้าสามารถนำ  สิ่งที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมีรากฐานมั่นคงเพื่อการพัฒนาตนเองที่ต่อเนื่อง นั่นคือเหตุผลที่เรามุ่งมั่นตลอดการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เราจำต้องรอบคอบ ตรงประเด็น     เฉียบขาด เราชี้ให้ผู้นำองค์กรเห็นจุดด้อยอย่างตรงไปตรงมา ทำให้การสื่อสารในองค์กรมีความ โปร่งใสและลดช่องวางระหว่างหัวหน้าลูกน้องสร้างความกระจ่างในการสื่อสารภายในองค์กร

เราก้าวไปข้างหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการรวบรวมความรู้ทางจิตวิทยา, ทฤษฎีทางสังคม    วิทยา ตลอดจนการนำวิธีการใหม่ๆ ผสมผสานเพื่อหาแนวทางใหม เพื่อสร้างความสำเร็จ  ตามเป้าหมาย  จุดเด่นของเราคือการเปิดกว้างนำความคิดจากศิลปะหรือจากสิ่งอื่นมาเป็น องค์ประกอบในการสรรหาวิธีการทำงานที่ต่างออกไป สิ่งสำคัญที่ทำให้ SYNNECTA เป็นที่ ปรึกษาที่ต่างจากองค์กรอื่นคือการยอมรับในความสามารถพิเศษของเพื่อนร่วมงานที่ล้วนแต่มี ทักษะและความชำนาญที่ต่างกัน มาควบรวมผสมผสานและส่งผลให้งานแต่ละงานประสบผล สำเร็จตรงตามเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันที่ตั้งไว้
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ องค์กร
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: Auf der Ruhr 27 :: D-50999 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA