SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 
Products & Solutions
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

Communication & mobilization processes

การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ดำเนินผ่านการสื่อสารและ เครือข่ายระหว่างสมาชิกการบริหารแบบดั่งเดิมซึ่งจะเน้นไปที่กฎ และขั้นตอนลำดับชั้นมากมาย ซึ่งใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไปในการบริหาร องค์กรในระดับนานาชาติและการบริหารองค์กรแบบกระจายอำนาจ ในยุคปัจจุบัน

SYNNECTAคิดค้นและพัฒนากระบวนการบริหารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนิน การให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
ร่วมกับบุคคลากรทุกระดับชั้นตั้งแต่ผู้บริหารถึงระดับพนักงาน เราทำหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาที่มาก ไปกว่าการช่วยองค์กรจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหากแต่เรายังเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของการสื่อสาร ในองค์กรเพราะเราเชื่อว่าการที่จะทำให้บุคคลากรร่วมมือกันก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้นั้นการ สื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่ง การปรับเปลียนแค่กระบวนการโดยไม่ได้คำนึงถึง พลังของการสื่อสาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงบันดาลใจให้บุคคลากรทั้งองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่น และเป้าประสงค์เดียวกันเพื่อความสำเร็จขององค์กร
กรณีที่องค์กรขนาดใหญ่มีความประสงค์ต้องการสื่อให้บุคคลากรทั้งองค์กรรับทราบถึงแนวทางกลยุทธ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราสามารถช่วยออกแบบและจัดการการประชุมรวมบุคลากรทั้งองค์กร เพื่อที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรเกิดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น   เราสามารถนำสื่อต่างๆมาประยุกต์และสร้างเป็น สื่อแสงสีเสียงครบวงจรซึ่งช่วยให้การรับรู้ข้อมูลของบุคคลากรเกี่ยวกับองค์กรได้ง่ายขึ้นการใช้สื่อ มัลติมีเดียเป็นเครื่องมือในการสื่อสารถึงเป้าหมายที่องค์กรต้องเสนอให้บุคคลากรทั่วทั้งองค์กรได้รับ
ทราบและเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเดียวกันได้อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพการเลือกใช้สื่อที่มีความ ชัดเจนสร้างสรรและดึงดูดความสนใจสามารถทำให้บุคคลากรรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เรามีบริการด้านการผลิตสื่อสำหรับองค์กร ครอบคลุมหลายลำดับขั้นใน การผลิตสื่อที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำ การออกแบบกราฟฟิค การถ่ายภาพนิ่ง รวมไปถึงจิตรกร การวาดภาพ ที่นำเสนอผลงานได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีโดยี่ SYNNECTA ทำหน้าที่ในการ
ควบคุมตลอดกระบวนการ

 • Management dialogue
 • Management audit
 • Management focus
 • 360° feedback
 • Resonance groups
 • SAPPORT
 • Insight tools
 • Maps
 • Films in Organizational Development
 • Community and neighborhood concepts
 • Forum concepts
 • Conferences and meetings
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง.
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: An der Münze 1 :: D-50668 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA