SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 

Products & Solutions
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ที่ปรึกษาด้าน การวินิจฉันกระบวนการบริหาร Management Diagnostics

การบริหารและการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรยุคใหม่ใเครื่องมือที่มา จากผลการประเมินการสำรวจความคิดเห็นและคำแนะนำในกรณีที่ หน่วยงานต้องการวินิจฉัยปัญหาเฉพาะเจาะจงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ี่ ตรงจุดแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น SYNNECTA พัฒนาเครื่องมือในการ วินิจฉัยที่ช่วยคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่สำคัญให้กับหน่วยงานนั้นๆการ ประเมินผลการสำรวจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แท้จริงจำเป็นต้องอาศัย ทักษะพิเศษในการสัมภาษณ์เพื่อให้ผู้ประเมินผลสามารถตอบคำถามการสำรวจได้อย่างตรงประเด็นโดย คำนึงถึงหลักการสำคัญสองประการคืิอ

I. ผลจากการสำรวจความเห็นและการสรุปผลลัพธ์เป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้เป็นหลักในการ กำหนดทิศทางเพื่อดำเนินการ ผลจากการสำรวจจะมีค่าก็ต่อเมื่อสามารถนำผลที่วินิจฉัย
ได้มาแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง


เครื่องมือวัดผลที่เราออกแบบเป็นองค์ประกอบของแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จในการตรวจ สอบการบวนการบริหารตัวอย่างเช่นเราร่วมกันกำหนดขอบเขตหัวข้อในการประเมินกับผู้ตรวจสอบ
โดยยึดเป้็าหมายขององค์กรเป็นหลักในการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพซึ่งเน้นไป ที่เป้าหมายหลักขององค์กรจึงต้องเป็นไปในทางเดียวกันทั้งแนวความคิดและการปฏิบัติของผู้บริหาร

II. ผลจากการวินิจฉัยนอกจากเป็นที่ยอมรับและส่งผลให้เกิดความแนวความคิดและกระบวน
การสรรหาแนวทางพัฒนาองค์กรในหมู่ผูู้็บริหาร แล้วยังกระตุ้นให้บุคคลกรใน องค์กรเกิด แรงบรรดาลในการเพิ่มความรู้ให้ตนเองเพื่อพัฒนาตนเองร่วมไปกับองค์กร


เราต้องพิถีพิถันในการวางแผนการสำรวจนับตั้งแต่ก้าวแรกเพื่อให้กระบวนการสำรวจและผลจาก การวินิจฉัยสะท้อนประเด็นปัญหาที่แท้จริงและสามารถนำมาเป็นแนวทางพัฒนาองค์กรได้อย่าง ตรงเป้าหมาย ตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้

  • Diagnostic instruments/Staff surveys
  • Diagnostic instruments/Organizational diagnosis
  • Management audit
  • 360° feedback
  • Profile check, Potential development, Mentoring
  • Staging Organizational diagnosis & Analysis (SODA)
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง.
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์กร
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: An der Münze 1 :: D-50668 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA