SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 
Products & Solutions
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

ที่ปรึกษาด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล

เราออกแบบพัฒนาโปรแกรมในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อส่งเสริม ศํกยภาพเพิ่มทักษะให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาบุคคลากรที่แต่ละองค์กรกำหนดไว้

โปรแกรมของเรามุ่งเน้นไปที่การพํฒนาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ ของมนุษย์เช่น การสัมมนาการจัดการความขัดแย้งการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับสูงนอกจากน้ี้เรายังมุ่งเน้นการใช้ แนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาบุคลากรร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลของแต่ละ องค์กรในการวางแผนและดำเนินโครงการพัฒนาบุคคลากรเต็มรูปแบบที่ี่สอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐาน ขององค์กรควบคู่ไปกับการบูรณาการเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคคลากรที่จำเป็น ดังเช่น

 • Profile Check, Developing Potential, Mentoring
 • Workshops/Learnshops
  SYNNECTA สามารถจัด Workshops  ภายในสถานที่ขององค์กร
  Open SYNNECTA workshops หลักสูตร workshops สาธารณะใหกับผู้สนใจทั่วไป
  In-house workshops หลักสูตร workshops  พิเศษออกแบบเฉพาะ
 • Coaching
 • Supervision
 • Crisis coaching
 • Team Development
 • Leadership Development
 • Managerial staff development

หลักวิธีการวินิจฉัยการบริหาร Management Diagnostics ช่วยใหตรวจสอบหาข้อบกพร่องและหา แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารให้กับองค์กรได้,การนำการประเมิน 360°มาใช้ในการพิจารณา
หาแนวทางเพื่อพัฒนาบุคคลากรการสำรวจความคิดเห็นของบุคคลากรทั่วไปและการสำรวจเพื่อประเมิน สถานการณ์ฉพาะตามที่หน่วยงานต้องการ
ทักษะพิเศษที่ SYNNECTA มีประสบการณ์และชำนาญการ คือการนำบริบทต่างๆ ทั้งผลลัพธ์และ
แนวทางมาผสมผสานให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรแต่ละ่ที่โดยที่รวบรวมบริบทต่างๆเข้า
ด้วยกันเพื่อส่งเสริมให้องค์กรสามารถนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน ์์ในการพัฒนาภายในองค์กรอย่างยั่งยืน
รวมไปถึงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างบุคคลากรและหน่วยงานในภาพรวมของ
ทั้งองค์กรให้เป็นไปอย่างมีสเถียรภาพต่อเนื่องยาวนาน
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ องค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: An der Münze 1 :: D-50668 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA