SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 
Products & Solutions
ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น

เครื่องมือเพิ่มคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการเพื่อการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

เมื่อกล่าวถึงเรื่องการบริหารกระบวนการและการจัดการคุณภาพซึง
เป็นหัวข้อที่เองค์กรต่างๆให้ความใส่ใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ และแสวงหาแนวทางที่สามารถนำไปดำเนินการในองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพการออกแบบกระบวนการคุณภาพจึงเป็นอีกแขนงหนึ่ง ที่เราเป็นที่ปรึกษาวิเคราะห์หาแนวทางและร่วมออกแบบไปจนถึง การวางระบบและดำเนินการร่วมกันกับองค์กร

เราออกแบบและจัดเนื้อหาและโครงสร้างรวมไปถึงภาคปฏิบัติใน workshop
ให้เป็นลักษณะเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรเพื่อตอบรับความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรม องค์กรที่แ
ตกต่างกันออกไป  หน้าที่สำคัญที่เราตระหนักและสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรได้ว่าการ
นำ้กระบวนการต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับและจากบุคคลากรและหน่วยงานทั่ว
ทั้งองค์กร SYNNECTAได้ร่วม กันคิดค้นระบบวิธีเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารกระบวนการคุณภาพได
อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องมือที่เราค้นพบเกิดจากการรวบรวมประสบการณ์จากการเป็นที่ปรีกษา
การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการในฐานการผลิตอุตสาหกรรมซึ่งกรรมวิธีการเครื่องมือเหล่านั้นเป็น
ส่วนหนึ่งในอีกหลากหลายแนวซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถให้คำปรึกษาได้ใกล้กับความ
เป็นจริงบนพื้นฐานที่สอดคล้อง กับลักษณะ เฉพาะขององค์กร นอกจากจะใชู้้ประกอบการให้คำปรึกษา
และปฏิบัติแล้ว เรายังนำเอาเครื่องมือวิธีการนั้นๆมาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ให้แก่องค์กรต่อไปอีกด้วย

synnact
รวบรวมการวิเคราะห์เข้ากับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในการขับเคลื่อนกระบวนการซึ่งใชได้้
ผลกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบุคคลากรจำนวนมากวิธีการเหล่านี้เป็นการผสมผสานและช่วยลดช่องว่าง
ในกระบวนการ สื่อสารได้ดีสำหรับองค์กรที่มีฐานการผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่เพียงเท่านั้นเรา สามารถนำวิธีการมาช่วยในการจัดการกระบวนการให้กับองค์กรปะเภทธนาคาร และการประกันภัยซึ่ง
ยังคงมีปัญหาในเรื่องการจัดระบบและการจัดการกระบวนการคุณภาพเมื่อเทียบกับองค์กรอุตสาหกรรม
ซึ่งมีการจัดการระบบและ กระบวนการ คุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมในภาพของระบบการผลิต

  • synnact German web pages
  • Value Stream Mapping
  • Team development
  • Process analysis/optimization
  • Project management
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ องค์กร
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร-
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: An der Münze 1 :: D-50668 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA