SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 
Products & Solutions
Change Management and Organizational Development
ที่ปรึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร


ความชำนาญการในการวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการ ขนาดใหญ่ที่ซับซ้อนของSYNNECTAนับเป็นหัวใจของการเป็นที่ ปรึกษาทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

จากจุดเริ่มต้นที่ดที่เรามุ่งเน้นให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายใต้ โครงสร้างทางสังคมและความสัมพันธ์ในองค์กรกระบวนการและการ  การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงไม่ควรแยกออกจากกัน SYNNECTA ต้องการให้ทั้งสองสิ่งดำเนินไปพร้อมๆกันการสื่อสาร ด้วยข้อมูลข่าวสาร
และการลงมือดำเนินการตามแนวทางเดียวกันนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจะส่งผลให้
การเปลี่ยนแปลงในองค์กรประสบความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากแนวความคิด concepts หากแต่เริ่มจาก การสื่อสารถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง

เราออกแบบกระบวนการบริหารและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธภาพ มีจุดมุ่งหมาย ชัดเจน SYNNECTA ใช้ทักษะและประสบการณ์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับคณะผู้บริหารกำหนดโครง สร้างแบบแผนและวิธีการเพื่อรับมือรับการเปลี่ยนแปลงตลอดกระบวนการตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นโครงการ ศักยภาพของเราคือความสามารถในการวางแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงโครงการในหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่มีความซับซ้อนหลายโครงการที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ในการบริหารโครงการเหล่านี้เรายึดหลักสำคัญใน การดำเนินการเพื่อการเปลี่ยนแปลง นั่นคือการเป็นคนกลางทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากร หน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ทุกส่วนภาคเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายที่ สำคัญของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้เรา้เป็นที่ปรึกษาให้กับหลากหลายองค์กรในเรื่องของการวางแผนการบริหารองค์กร ภายหลังการ ควบรวบกิจการ (Post Merger) ระหว่างองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบของเราไม่จบแค่เพียงความ สำเร็จในการควบรวมกิจกาารหรือองค์กรเท่านั้นหากแต่เรายังมุ่งมั่นให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับระหว่าง กันและกัน หน้าที่สำคัญอีกประการคือการวางรากฐานกระบวนการสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการควบรวม กิจการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนตระหนักและมีส่วนร่วมต่อกระบวนการโดยตลอดซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นสิ่ง     จำเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนและช่วยกระตุ้นให้เกิดการหลอมรวมวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน ประสานเป็นหนึ่งแนวทางเดียวกันได้การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมค่านิยมองค์กร การปรับตัวให้เข้า กับมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากเดิมรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เกิดเป็นภาพเดียวกันนั้นเป็น กระบวนการที่ละเอียดอ่อนซึ่งทุกขั้นตอนต้องคำนึงถึงการยอมรับของบุคคลากรแต่ละคนที่ค่อยเป็นค่อย ไปและสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

SYNNECTA ทำงานร่วมกับองค์กรในการกำหนดภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรในภาพรวมที่สะท้อน ให้เกิดภาพพจน์องค์กรจากกระบวนการในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและการสร้างค่านิยมองค์กรซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องคำนึงถึงการผสมผสานวิธีการเดิมให้เข้ากันได้กับกระบวนการใหม่เพื่อให้้เกิดการ ยอมรับซึ่งกันและกัน

 • Diversity and Inclusion
 • Cultural Change
 • Value Development
 • Post Merger Integration
 • Process Design
 • Insight Tools
 • Diagnostic instruments/Staff surveys
 • Diagnostic instruments/Organizational diagnosis
 • Management instruments
 • Architecture for change
 • Plant structures
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ
องค์กร
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: Auf der Ruhr 27 :: D-50999 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA