SYNNECTA
Home SYNNECTA Products & Solutions Learnshops Scripts References Contact
 
 

SYNNECTA Learnshops
การประยุกต์ใช้สถานทีสร้างสีสรรองค์กรแห่งการเรียนรู้ั

Learnshop คือรูปแบบการเรียนรู้อีกรูปแบบโดยการรวมกลุ่มสมาชิก โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันเรียนรู้และระดมสมองในเนื้อหาหรือ โครงการ เฉพาะกิจร่วมกัน Learnshopsเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิก ผู้เข้าร่วมกลุ่มใช้เวลา 2 ถึง3วันในสถานที่เดียวกัน
ร่วมเรียนรู้ใน ประเด็น ต่างๆ ตามกระบวนการเรียนรู็้จะเกิดขึ้นในระดับ
บุคคลก่อน (Individual Learning)
ทั้งนี้การเรียนรู้ของบุคคล
สามารถแสดงออกจากพฤติกรรมและความคิด ความเชื่อทีสั่งสมมา ของสมาชิก
เมื่อแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ขึ้นจากการทำงาน การเรียนรู้ของกลุ่มจะเกิดขึ้นจากการแลก
เปลี่ยนการพูดคุยและการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปการเรียนรู้ของกลุ่มจะนำไปสู่การเรียนรู้
ในระดับองค์กร (Organization Learning)

การเรียนรู้ระดับบุคคล, การเรียนรู้ระดับองค์กร

หัวข้อใน Learnshopจะเน้นในเรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลงการบริหารโครงการเป็นต้นรูปแบบการ
เรียนรู้ในกระบวนการของ Learnshopsเริ่มด้วยการนำหัวข้อต่างๆหลากหลายมาจุดประกายให้การ
เรียนรู้ระดับบุคคลเกิดขึ้นตามขั้นตอนตามธรรมชาติเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งการรวมกลุ่มจะเกิดการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างสมาชิกแต่ละคนซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในสุดซึ่งคือการเรียนรู้  
ระดับองค์กรนั่นเองการนำประเด็นโครงการหรือหัวข้อที่มีความซับซ้อนโดยใช้วิธี Learnshop ผ่าน
ขั้นตอน ของการรวมกลุ่มสมาชิกใ้ห้เกิดการเรียนรู้ในระดับบุคคลและเลือนระดับเป็นการเรียนรู้ระดับ
องค์กรเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้ที่ ต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงความ
เข้าใจ ในความรู้ในแง่มุมที่ต่างกันออกไปในองค์กรได้ชัดเจนเห็นได้ว่าการพูดคุยทำความเข้าใจหัวข้อ
ที่ต่างๆ กันทำให้สมาชิกแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และทำความเข้าใจของแต่ละคนซึ่ง
ท้ายสุดส่งผลต่อการเรียนรู้รวมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่มีมุมมอง
หลากหลาย ส่งผลให้เกิด การเรียนรู้ระดับองค์กรซึ่งในอีกมุมหนึ่งสะท้อนแนวความคิดที่ต่างออกไปทำ
ห้สมาชิกแต่ละคน ได้นำ ความรู้ความเข้าใจจากอีกมุมมองที่ได้จากการเรียนรู้เด้วยตนเองและเกิดการ
เรียนรู้ระดับบุคคลได้อีกระดับ

Learnshops ดำเนินไปตามเวลาที่เป็นของตัวเอง

การนำ Learnshopsมาใช้เป็นสถานการณ์เพื่อใช้เป็นที่ปรับเปลี่ยนความรู้ประสบการณใหม่ให้กับบุคคล
แต่ละคน เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้ระดับองค์กรเป็นกระบวนการสามารถแสดงผลสะท้อนที่รวดเร็วโดย เฉพาะในองค์กรที่มีความแตกต่างและต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วซึุ่งเป็นเรื่องปกติของโลกธุรกิจปัจจุบัน Learnshops ช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นที่เห็นผลอย่าางรวดเร็วสืบเนื่องมาจาก การให้แต่ละบุคคลได้แสดงความคิดเห็นและได้เรียนรู้ด้วยตนเองในสภาวะที่เป็นกันเองและมีอิสระโดย ที่่สมาชิกทุกคนต่างรับรู้ถึงขอบเขตและหน้าที่ของตนเองใน Learnshops เวลาในการดำเนินกิจกรรม จังหวะที่เหมาะสมโดยสมาชิกเป็นผู้มีบทบาทในการกำหนดระยะเวลาช้าหรือเร็วได้อย่างเสรีซึ่งทั้งหมด ทั้งมวลเกิดมาจากธรรมชาติและวัฒนธรรมการเรียนรู้ซึ่งปะปนไปด้วยการเอาจริงเอาจังเพื่อหาบทสรุป จากการทำกิจกรรมร่วมกันในขณะที่ความสนุกสนานเข้ามาเสริมเป็นปัจจัยทีี่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี

Dynamism from polarity


Learnshops integrate diverse polarities and benefit from their inherent tension:

Structure
Openness
Choice
Duty
Small groups
Large Groups
Input
Discovery
Activity
Passivity
Familiarity
Strangeness
Individuality
Group

ผลที่ได้รับจาก

Learnshops ...
  • สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกในกลุ่ม
  • ช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทำให้การแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือกันง่ายขึ้น
  • เกิดการเรียนรที่ตรงตามความต้องการ
  • ทำใหแนวความคิดของการเรียนรแต่ละบุคคลทีความต่อเนื่องยั่งยืน
  • สร้างวัฒนธรรมที่สร้างสรรคของการเรียนรและการศึกษาในองณ์กร
  • ทำให้องค์กรมีชีวิตชีวามากขึ้น
  • สร้างเอกลักษณ์และเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นส่วนหนึงขององค์กร
  • ทำให้เกิดพลังที่จะสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กร
  • เพิ่มขีดความสามารถในการสะท้อนและการประมวลผลข้อมูลระหว่างกันและกันในองค์กร

นำเสนอหัวข้อที่แตกต่างหลากหลายทั้งรูปแบบและวิธีการ

ที่ผ่านมา10 ปี SYNNECTAได้ออกแบบและจัดLearnshopsที่แตกต่างกันไปกว่า 40 รูปแบบด้วยกัน การทำLearnshops สามารถทำได้ทั้งภายในองค์กรทำเป็นกิจกรรมนอกสถานทีหรือแม้แต่ผสมผสานกัน การจัด Learnshops นั้นสามารถจัดได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ หรือกลุ่มใหญ่ขนาดรวม บุคคลากรทั้งฐานการผลิตขนาดใหญ่
Change Management
เราให้คำปรึกษากับผู้บริหาร
ในการออกแบบกระบวนการ
เพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง 
Communication and Mobilization
การบริหารองค์กรขนาดใหญ่
ให้ก้าวหน้าพัฒนาสู่อนาคต
ต้องอาศัยกระบวนการการ
สื่อสาร ภายในองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการจัดการ องค์กร
Human Resources
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละองค์กรจำต้องใช้
กลยุทธ์ที่ต่างกันไปเพื่อ
พัฒนาบุคคลากรที่สอด
คล้องกับแนวทางขององค์กร
Process Excellence
การสรรหากระบวนการเครื่อง
มือที่้หมาะสมช่วยให้การถ่าย
ทอดแลกเปลี่ยนความรู้ใน
องค์กรเกิดขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีการที่เหมาะสมกับ
ลักษณะเฉพาะขององค์กร
Diagnostics
การวินิจฉัยองค์กรเพื่อหา
ต้นตอของปัญหาที่แท้จริง อย่างถูกต้องทำให้การแก้ไข
ปัญหาคุณภาพขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงประเด็น
 
 
SYNNECTA was founded in 1998 in Germany. Visit our German web pages at www.synnecta.de
 
 
 
              Imprint
 
SYNNECTA GmbH Germany :: An der Münze 1 :: D-50668 Köln :: phone: + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 0 :: fax + 49 (0) 221 - 3 90 93 39 - 9
SYNNECTA GmbH Germany :: Ludwig-Erhard-Allee 10 :: D-76131 Karlsruhe :: phone: + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 0 :: fax + 49 (0) 721 - 5 97 16 - 16
SYNNECTA NV Belgium :: Druivenlaan 12 :: B-2390 Malle, Antwerp :: phone: + 32 (0) 3-237 75 25 :: fax + 32 (0) 3-257 21 80
SYNNECTA Co. Ltd. Thailand :: 1 Silom Rd, Level 8 :: Zuellig House Bld :: Silom, Bangrak, Bangkok :: Thailand 10500
SYNNECTA China :: Room 227 :: No. 24, Guoding Road :: Yangpu District :: Shanghai, China
SYNNECTA USA :: Christopher Ragland :: 409 W 38th Street #101 :: Austin, TX 78705, USA